Eldreomsorgen i Regjeringsplattformen

Publisert: 13/10/2021 Oppdatert: 13/10/2021
Regjeringen vil jobbe for en hjemmetjeneste som arbeider forebyggende og holder folk friskere, hjelper eldre i aktivitet og gir trygghet.

Vi lever stadig lenger, og mange eldre vil holde seg friske og i god form lenge. Regjeringen vil jobbe for en hjemmetjeneste som arbeider forebyggende og holder folk friskere, hjelper eldre i aktivitet og gir trygghet. 
Eldre skal være trygge på at fellesskapet stiller opp. Vi må bygge tilpassede botilbud tilrettelagt for morgendagens eldre. Regjeringen ønsker å styrke kommunene og hindre markedstenkning, målstyring og kommersialisering i eldreomsorgen. Tjenestene skal være preget av åpenhet og av at de som arbeider nærmest de eldre, får mer ansvar og tillit. 

Regjeringen vil: 
• Oppheve loven om godkjenningsordning for fritt brukervalg. 
• Sikre at eldre får bo i egen bolig lengst mulig dersom de kan og vil, og gjennomføre en reform med aktivitetsgaranti for eldre, én dør inn til kommunale tjenester, satsing på velferdsteknologi, god ernæring, flere tilrettelagte boliger og en organisering som gir faste team, styrt etter overordnede kvalitetsmål istedenfor stoppeklokke. 
• Utarbeide en egen opptrappingsplan for heltid og god bemanning i eldreomsorgen. 
• Satse på modeller med økt grunnbemanning og mindre vikarbruk som tiltak for å styrke rekruttering og få ned sykefravær i eldreomsorgen. 
• Vurdere nye nasjonale tiltak for å sikre rekruttering av sykepleiere til særlig rekrutteringssvake distriktskommuner. 
• Sørge for investeringstilskudd til kommuner for å sikre tilstrekkelig med sykehjemsplasser, trygghetsboliger og heldøgns omsorgsplasser for de som trenger det. 
• Sørge for at eldreboliger og institusjoner bygges slik at de legger til rette for gode generasjonsmøter. 
• Styrke lavterskeltjenester for mennesker med demens, blant annet gjennom å øke bruken av demenskoordinatorer og gjeninnføre og trappe opp tilskuddsordningen for dagtilbud for demenssyke. 
• Øke tverrfagligheten i eldreomsorgen for å styrke innholdet i tjenesten. • Sikre utvikling av hverdagsrehabilitering. 
• Styrke omsorgstilbudet ved livets slutt og bedre tilbudet om palliativ pleie. 
• Øke støtten hjemmeboende eldre kan få til å tilrettelegge for å kunne bli boende i egen bolig

Tannhelse 
Regjeringen ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester. 

Regjeringen vil: 
• Styrke det forebyggende arbeidet for god tannhelse.
 • Sikre på en bedre måte at de som har rett til gratis offentlig tannhelse, får et riktig og godt tilbud. 
• Styrke støtteordningene til de med dårligst råd og de med sykdommer som gir dårlig tannhelse, og gjennomgå refusjonsordningene på tannhelsefeltet. 
• Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år og innføre halv pris på tannhelsebehandling for personer i alderen 22 til 25 år.