Oslopensjonistene

Tillitsvalgte i Oslopensjonistene

Styret i Oslopensjonistene 2022

 

Oddbjørn Grønset                                       Leder                                            92898131

Torild Lien Utvik                                 Nestleder                                    93052001

Per Sætre                                              Kasserer/dataansvarlig         91198638

Helen Berg Sørensen                                                                    98249421

Nenad Doder                                                                                                             90548414

Wenche Samuelsen                                                                                                  93607248

Varamedlem:                                                         

Bente Boge                                                                                                      90548414

 

 

Revisor:

Anne Grethe Nilsen som revisor for 2 år

Valgkomiteens medlemmer:

Lasse Ramdahl

Jorun Thorsen

Anne-Lise Løfsgaard

Alle v algene var enstemmige.

Styret vil på første møte foreta fordeling av oppgaver.


 

 

Planlagte medlemsmøter

Onsdag 29. mars:             Medlemsmøte
Onsdag 26. april:               Medlemsmøte
Onsdag 31. mai:                 Medlemsmøte
Onsdag 14. juni:                  Sommerfest
Onsdag 27. september:  Medlemsmøte
Onsdag 25. oktober:        Medlemsmøte
Onsdag 29. november:  Medlemsmøte
Onsdag 6. desember:    Julesammenkomst
 
 

 

Formalia

Oslopensjonistene

 

Orgnr: 922 755 450

Bankkontonr.: 1813.18.76560

Adresse: Skullerudveien 79, 1188 Oslo

Tlf.: +47 928 98 131

E-post:

Vedtekter for Oslopensjonistene

§ 1 — Formål

Oslopensjonistenes (OP) formål er å samle alle pensjonister i Oslo som ikke naturlig hører inn i noen av Fylkesforeningens øvrige foreninger.

OP vil aktivt fremme og synliggjøre medlemmenes sosiale, økonomiske, helsepolitiske, kulturelle og samfunnsmessige interesser i tråd med Pensjonistforbundets politikk.

§ 2 — Retningslinjene

 Disse vedtektene er underlagt retningslinjer for foreninger tilsluttet Pensjonistforbundet.

Foreningens navn er Oslopensjonistene (OP) . Foreningen er gitt anledning til å benytte Pensjonistforbundets logo.

I tilfelle det oppstår uenighet om tolkning av disse vedtektene mellom OPs styre og Pensjonistforbundet Oslo (fylkesforeningen), må saken sendes til Pensjonistforbundets sentralstyre, som avgjør spørsmålet.

OP er åpen for medlemskap for alle som ønsker det.

§3 — Årsmøte

OPs årsmøte holdes innen utgangen av februar måned. Styret skal varsle medlemmene om dato for årsmøte senest 2 – to - uker i forveien og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. I tilfeller hvor OP ønsker å holde sitt årsmøte senere, må det søkes om dispensasjon fra fylkesforeningens styre.

§4 — Årsmøtets saker

Årsmøtet behandler beretning og regnskap, budsjett for inneværende år, innkomne forslag og valg.

Godkjent regnskap, budsjett, årsberetning og årsmøterapport på fastsatt skjema sendes fylkesforeningen.

Kontingenten fastsettes av landsmøtet, jfr. §11 i Pensjonistforbundets vedtekter

§ 5 — Styret

OPs styre består av leder, kasserer, 4 – fire - styremedlemmer og 2 – to - varamedlemmer som velges på årsmøtet.

I OPs styre må det alltid være et flertall av pensjonister.

§ 6 — Revisor

En revisor velges av årsmøtet. Revisoren sender revisjonsberetningen til årsmøtet og eventuell rapport til styret.

§ 7 — Andre valg

Årsmøtet velger medlemmer til valgkomite. Sittende styremedlemmer kan ikke velges til valgkomiteen.

Årsmøtet velger representanter til fylkesforeningens årsmøte.

§ 8 — Valgene

Alle valg foretas ved absolutt flertall og skriftlig, hvis noen ber om det.

§ 9 — Øvrige saker

Øvrige saker avgjøres ved alminnelig flertall.

§ 10 — Valgperiode

Alle valg skjer for 2 - to - år om gangen, med unntak av varamedlemmer til styret, som velges for 1 –ett -år. Ved første gangs valg av styre velges ½-parten (halvparten) for 1 - ett - år og resten for 2 - to - år. I tilfeller hvor et årsmøtevalgt medlem ikke lenger er medlem av foreningen, forholder styret seg slik det er bestemt i Pensjonistforbundets vedtekter §16, punkt 2. Det samme gjelder dersom et medlem går ut av styret. Styret må i disse saker legge fram sin beslutning for medlemmene på første medlemsmøte eller på annen hensiktsmessig måte tilpasset stedlige forhold.

§ 11 — Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes i de tilfeller hvor styret finner det nødvendig eller hvor mer enn 1/3 av medlemmene i foreningen setter fram skriftlig krav til styret om ekstraordinært årsmøte. Styret kaller i disse tilfeller inn til ekstraordinært årsmøte, med minst 3 - tre - ukers varsel. Det ekstraordinære årsmøtet behandler bare de saker som er ført opp i innkallingen.

§ 12 — Oppløsning

Oppløsning av en forening må vedtas på det ordinære årsmøtet og ha minst 2/3 flertall, jfr. Pensjonistforbundets vedtekter §17, punkt 1 og 2.

Vedtaket skal behandles i sentralstyret i samråd med fylkes-/regionstyret.

§ 13 — Utmelding

Utmelding av foreningen fra Pensjonistforbundet kan bare skje etter vedtak på medlemsforeningens ordinære årsmøte. Vedtaket må ha minst 2/3 flertall, jfr. Pensjonistforbundets vedtekter §17, punkt 3.

Vedtatt i årsmøte den 11.02.2020

[Click edit icon to edit content]