Oslopensjonistene

Tillitsvalgte i Oslopensjonistene

Styret i Oslopensjonistene 2021

 

Oddbjørn Grønset                        Leder               92898131

Torild Lien Utvik                   Nestleder        93052001

Lasse Ramdahl                    Kasserer          91198638

Jan Otto Veiseth                 Sekretær         91748594

Jorunn Thorsen                                                       90890554

Anne Lise Løfsgaard                                        90187797

 

Varamedlemmer:

Helen Berg Sørensen                                 98249421

Nenad Doder                                                            90548414

Revisor:

Anne Grethe Nilsen som revisor for 2 år

Valgkomiteens medlemmer:

Anne Skomedal

Brit Håland

Steinar Simonsen

Alle v algene var enstemmige.

Styret vil på første møte foreta fordeling av oppgaver.


 

Planlagte møter

TIRSDAG 17. AUGUST:STYREMØTE
TIRSDAG 24. AUGUST:ÅRSMØTE -21
TIRSDAG 21. SEPTEMBER: STYREMØTE
TIRSDAG 12. OKTOBER:MEDLEMSMØTE
TIRSDAG 23. NOVEMBER: STYREMØTE
TORSDAG 9. DESEMBER: MEDLEMSMØTE/julemøte
TIRSDAG 11. JANUAR:STYREMØTE
TIRSDAG 8. FEBRUAR:STYREMØTE
TIRSDAG 22. FEBRUAR:ÅRSMØTE
 

 

Formalia

Oslopensjonistene

 

Orgnr: 922 755 450

Bankkontonr.: 1813.18.76560

Adresse: Skullerudveien 79, 1188 Oslo

Tlf.: +47 928 98 131

E-post:

Vedtekter for Oslopensjonistene

§ 1 — Formål

Oslopensjonistenes (OP) formål er å samle alle pensjonister i Oslo som ikke naturlig hører inn i noen av Fylkesforeningens øvrige foreninger.

OP vil aktivt fremme og synliggjøre medlemmenes sosiale, økonomiske, helsepolitiske, kulturelle og samfunnsmessige interesser i tråd med Pensjonistforbundets politikk.

§ 2 — Retningslinjene

 Disse vedtektene er underlagt retningslinjer for foreninger tilsluttet Pensjonistforbundet.

Foreningens navn er Oslopensjonistene (OP) . Foreningen er gitt anledning til å benytte Pensjonistforbundets logo.

I tilfelle det oppstår uenighet om tolkning av disse vedtektene mellom OPs styre og Pensjonistforbundet Oslo (fylkesforeningen), må saken sendes til Pensjonistforbundets sentralstyre, som avgjør spørsmålet.

OP er åpen for medlemskap for alle som ønsker det.

§3 — Årsmøte

OPs årsmøte holdes innen utgangen av februar måned. Styret skal varsle medlemmene om dato for årsmøte senest 2 – to - uker i forveien og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. I tilfeller hvor OP ønsker å holde sitt årsmøte senere, må det søkes om dispensasjon fra fylkesforeningens styre.

§4 — Årsmøtets saker

Årsmøtet behandler beretning og regnskap, budsjett for inneværende år, innkomne forslag og valg.

Godkjent regnskap, budsjett, årsberetning og årsmøterapport på fastsatt skjema sendes fylkesforeningen.

Kontingenten fastsettes av landsmøtet, jfr. §11 i Pensjonistforbundets vedtekter

§ 5 — Styret

OPs styre består av leder, kasserer, 4 – fire - styremedlemmer og 2 – to - varamedlemmer som velges på årsmøtet.

I OPs styre må det alltid være et flertall av pensjonister.

§ 6 — Revisor

En revisor velges av årsmøtet. Revisoren sender revisjonsberetningen til årsmøtet og eventuell rapport til styret.

§ 7 — Andre valg

Årsmøtet velger medlemmer til valgkomite. Sittende styremedlemmer kan ikke velges til valgkomiteen.

Årsmøtet velger representanter til fylkesforeningens årsmøte.

§ 8 — Valgene

Alle valg foretas ved absolutt flertall og skriftlig, hvis noen ber om det.

§ 9 — Øvrige saker

Øvrige saker avgjøres ved alminnelig flertall.

§ 10 — Valgperiode

Alle valg skjer for 2 - to - år om gangen, med unntak av varamedlemmer til styret, som velges for 1 –ett -år. Ved første gangs valg av styre velges ½-parten (halvparten) for 1 - ett - år og resten for 2 - to - år. I tilfeller hvor et årsmøtevalgt medlem ikke lenger er medlem av foreningen, forholder styret seg slik det er bestemt i Pensjonistforbundets vedtekter §16, punkt 2. Det samme gjelder dersom et medlem går ut av styret. Styret må i disse saker legge fram sin beslutning for medlemmene på første medlemsmøte eller på annen hensiktsmessig måte tilpasset stedlige forhold.

§ 11 — Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes i de tilfeller hvor styret finner det nødvendig eller hvor mer enn 1/3 av medlemmene i foreningen setter fram skriftlig krav til styret om ekstraordinært årsmøte. Styret kaller i disse tilfeller inn til ekstraordinært årsmøte, med minst 3 - tre - ukers varsel. Det ekstraordinære årsmøtet behandler bare de saker som er ført opp i innkallingen.

§ 12 — Oppløsning

Oppløsning av en forening må vedtas på det ordinære årsmøtet og ha minst 2/3 flertall, jfr. Pensjonistforbundets vedtekter §17, punkt 1 og 2.

Vedtaket skal behandles i sentralstyret i samråd med fylkes-/regionstyret.

§ 13 — Utmelding

Utmelding av foreningen fra Pensjonistforbundet kan bare skje etter vedtak på medlemsforeningens ordinære årsmøte. Vedtaket må ha minst 2/3 flertall, jfr. Pensjonistforbundets vedtekter §17, punkt 3.

Vedtatt i årsmøte den 11.02.2020

[Click edit icon to edit content]