Pensjonistforbundet Oslo

Oslo Direkte pensjonistforening er en av 73 lokalforeninger tilsluttet PFO, hvorav tjuefem foreninger er bostedsforeninger. De øvrige er foreninger tilsluttet tidligere arbeidsgivere eller fagforeninger. PFO på side er én av Pensjonistforbundets atten fylkesorganisasjoner, (antallet endres fra nyttår 2020) og er underlagt de til enhver tid gjeldende vedtekter besluttet av Pensjonistforbundets landsmøte. 

PFO har som formål å arbeide for at alle pensjonister i Oslo organiserer seg i lokalforeninger. Fylkesforbundet skal ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske, kulturelle og helsemessige interesser. Dette arbeidet ivaretas gjennom Styre, Arbeidsutvalg og to utvalg. Forbundet foreslår kandidater til Sentralt Eldreråd Oslo og i brukerutvalg så som i spesialhelsetjenesten og NAV. 

Den til enhver sittende leder av fylkesforeningen sitter i Pensjonistforbundets Landsstyre. I inneværende periode sitter 2. nestleder i PFO også som 2. nestleder i Sentralstyret

Årvisst arrangeres kurs for tillitsvalgte i medlemsforeningene. For å oppdatere lokalforeningene holder PFO årlige medlemsmøter og holder orienteringer på møter i foreningene.

 

PFO er forpliktet til å følge PFs prioriteringer i sitt handlingsprogram, som lyder:

Pensjonistforbundet – tydelig, sterk og synlig er vårt nye handlingsprogram for 2018 til 2021. Det er foreslått ny visjon og nye verdier for Pensjonistforbundet i handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet er bygget opp med visjon, overordnede mål og verdier. Vi har delt opp selve programmet på fire programområder:

1. Politisk innflytelse

2. Økonomi og arbeidsliv

3. Trygg alderdom

4. Aktivitet og deltakelse