Styrereferat

Demokrati i høysetet

Oslo Direkte Pensjonistforening er en stor og betydningsfull organisasjon, og har som mål å arbeide til medlemmenes beste på følgende områder:

1. Politisk innflytelse

2. Økonomi og arbeidsliv

3. Trygg alderdom

4. Aktivitet og deltakelse

Med om lag 3.000 medlemmer er demokratiske prosesser og innspill av avgjørende betydning for at målene nås. Derfor er det viktig at medlemmene holdes oppdatert på blant annet styrets arbeid. Det kan blant annet gjøres ved å gi medlemmene tilgang til referatene fra styremøtene.

Via denne websiden kan medlemmene komme med innspill via e-postadressene som finnes flere plasser på websiden. Bruk den!!

[

Referat

fra digitalt styremøte i Oslopensjonistene

Tid: Tirsdag 20.04.21 kl. 1100

Sted: Teams

Tilstede: Oddbjørn Grønset, Berly Lund Grønning, Lasse Ramdahl, Nenad Doder, Jan Otto Veiseth, Jorunn Thorsen og Torild Lien Utvik

Ikke møtt: Geir A. Midtgaard

Referent: Jan Otto Veiseth

 

Saksliste:

Sak 16/21:       Godkjenning av styrereferat fra 25.03.21.

Vedtak:

Godkjent uten merknader

Sak 17/21:       Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak:

Det ble meldt en sak under eventuelt. Forøvrig godkjent.

Sak 18/21:       Forslag til årsmelding

Årsmelding av utsendt på forhånd. Det haster med å få signert årsmelding og regnskap grunnet frist for søknad om momsrefusjon.

Vedtak:

Årsmeldingen vedtatt som Oslopensjonistenes årsmelding for 2020. Ordinære styremedlemmer møter på avtalt sted foran Østbanehallen mandag 26. april mellom kl 1000 og 1030.

Sak 19/21:       Møteplan

Planen var utsendt på forhånd. det ble diskutert ulike steder for avvikling av årsmøtet den 24.08.21.

Vedtak:

Planen godkjent, men Styreleder undersøker alternative lokaliteter for årsmøtet og sender melding til styret.

Sak 20/21:       Skriv til medlemmene i forbindelse med årsmøtet

Forslag til skriv var sendt ut på forhånd. Tidspunkt for å komme med forslag til saker.

Vedtak:

Fristen for å komme med forslag til saker ble satt til 12. juni 2021.  Når sted er avklart, offentliggjøres tid, sted og fristen på websiden/FB.

Sak 21/21:       Medlemsverving

Det ble vist til skriv fra Pensjonistforbundet, som var sendt til alle. Veiseth opplyste at det ligger link til innmelding av medlemskap i PF på vår webside.

Vedtak:

Det avventes initiativ og plan fra Pensjonistforbundet Oslo.

Sak 22/21:       Medlemsaktiviteter

Orientering ved Lund Grønning og Veiseth.

Veiseth informerte om at å få tilgang til webinar/streaming i vår Microsoftpakke vil koste om lag kr. 40,- pr lisens, og opplyste videre om at han ikke hadde rukket å undersøke muligheten for å engasjere firmaer for å gjennomføre disse funksjonene. Lund Grønning opplyste at hun hadde tenkt videre på å undersøke om medlemstilbud om gratis streaming av forstilling ved Det Norske Teater e.l. Lund Grønning var kritisk til om vår web- og fb-side ble riktig utnyttet.

Vedtak:

Veiseth utarbeider opplegg for webinar/streaming i egen regi og innleid løsning. Lund Grønning kontakter Det Norske Teater om medlemstilbud på streaming av forestilling ved teateret og ev andre medlemstilbud. Bruken av web- og fb-side i medlemskontakten fremmes på neste styremøte.

Sak 23/21:       Datastuer.

Det var mottatt skriv fra Pensjonistforbundet Oslo.

Vedtak:

Behandling av saken settes på vent til at vi får tilbakemelding fra PFO om forslag til praktisk gjennomføring.

Sak 24/21:       Eventuelt.

Styreleder pekte på at laget vårt har en sunn og god økonomi, og tok til orde for å vurdere om å stette av midler på et fond som kan benyttes til påskjønnelser for godt arbeid for eldre eller søkes om midler fra av aktører som har spesielle opplegg for eldre.

Vedtak:

Thorsen og Ramdahl ble valgt til å utrede og anbefale bruken av et slik fond.

 

22.04.21 JanO


Referat

fra digitalt styremøte i Oslopensjonistene

Tid: Torsdag 25.03.21 kl. 1100

Sted: Teams

Tilstede: Oddbjørn Grønset, Berly Lund Grønning, Lasse Ramdahl, Nenad Doder, Jan Otto Veiseth, Jorunn Thorsen,Torild Lien Utvik og Geir A. Midtgaard

Referent: Jan Otto Veiseth

(Dette referatet erstatter et foreløpig referat fra digitalt styremøte den 29.01.21)

Saksliste:

Sak 01/21:         Godkjenning av styrereferat

Vedtak:

Godkjent uten merknader

Sak 02/21:         Godkjenning av innkalling/sakliste.

To saker under eventuelt: Vervekampanje og Tiltak for å «restarte» lagsarbeidet.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent med de to tilføyelser

Sak 03/21:         Utsettelse av årsmøtet 

Det kom en ny uttalelse om årsmøteavvikling fra PF dagen før møtet.

 Vedtak: 

Saken utsette til neste styremøte.                                                                                                                                                        

Sak 04/21:         Innkjøp av lisenser til Microsoft 365 - Ny behandling.

Vedtak (mot 1 stemme):                                                                                                                                                              Oslopensjonistene kjøper inn Microsoft 365 med lisens for tre av styrets medlemmer – styreleder, sekretær og ett styremedlem til en pris av kr. 72.90/mnd. Det engasjeres et firma som kan klargjøre og opprette tre brukere, konfigurere på tre datamaskiner og foreta opplæring i bruken av produktet. Løsningen skal også være tilgjengelig på nettbrett og mobil. Kostnadene holdes innenfor en grense på kr. 12.000

Enstemmig vedtak: det bestilles en ny lisens med opplæring for kasserer Ramdahl samt at det bestilles ny nedlasting av lisensen til nestleder samt opplæring for begge samt for styreleder. Veiseth foretar de nødvendige bestillinger og oppfølginger.

Sak 05/21:         Spørreundersøkelse blant medlemmene                                                                                                                 

 I sak 33/20 var vedtaket: Polling og Statistics engasjeres for å gjennomføre spørre- undersøkelsen for 3000 kr., og de får lov til samtidig å spørre om deltakerne kan tenke seg å delta i fremtidige undersøkelser. Lund Grønning og Veiseth legger fram på e-post spørsmålene for kommentarer fra styret, for deretter å sette i gang. Hvordan står saken i dag? Lund Grønning mente at det ikke var grunnlag for å gå videre da medlemsaktiviteten var lav grunnet nedtegningen.

Vedtak:

Saken tas opp senere når en finner grunnlag for det.

Sak 06/21:         Skriv til medlemmene i forbindelse med årsmøtet.

Vedtak:

Sendes ikke ut; jfr sak 03/21.Det sendes ut en påskehilsen via sms med link til hjemmesiden og FB hvor årsmøteutsettelse grunngis.

Sak 07/21:         Forslag til årsmelding.

Grønseth kommenterte. Avsnitt om forslag til landsmøtet om pensjonsoppgjøret tas ut da mye av momentene i uttalelse i hovedsak var blitt vedtatt i Stortinget. Forslag til kommentarer fra Ramdahl var sendt ut. Dette tas inn under regnskap med budsjett. Veiseth skriver et avsnitt om aktiviteten på sosiale plattformer.

Vedtak:

Saken må fremmes på nytt.

Sak 08/21:         Regnskap til godkjenning

Regnskap var sendt ut på forhånd i tillegg til kommentarer til regnskap fra Ramdahl.  Veiseth refererte til skriv fra Pensjonistforbundet ad midlertidig godkjenning av årsmelding og regnskap for å kunne søke om momsrefusjon.

Vedtak:

Regnskapet ble enstemmig godkjent med kommentarene fra Ramdahl. Videre behandling innrettes etter anvisning fra PF.

 

Sak 09/21:         Forslag til budsjett

Forslag til budsjett var utsendt på forhånd i tillegg til kommentarer fra Ramdahl. Ramdahl presiserte at det var utfordrende å sette opp et budsjett for hele året i og med at vi ikke vet aktivitetsnivået etter at samfunnet ble åpnet mer opp. Grønset mente at det burde undersøkes om å få bedre rentebetingelser på vår kapital.

Vedtak:

Budsjettet godkjennes med Ramdahls kommentarer. Ramdahl undersøker mulighetene for å få bedre rentebetingelser på innestående kapital.

Sak 10/21:         Valg av tre utsendinger til årsmøtet i Pensjonistforbundet Oslo, 14. juni.

 

Vedtak:

Oddbjørn Grønset, Jorunn Thorsen og Torild Lien Utvik ble enstemmig valgt.

Sak 11/21:         Møteplan for Oslopensjonistene 2021

Møteplanen var utsendt på forhånd.

Vedtak:

Møteplanen ble godkjent med unntak for dato for årsmøtet.

Sak 12/21:         Forslag på utsendinger til landsmøtet 2022.

Vedtak:

Valgt ble Torild Lien Utvik og Steinar Simonsen dersom sistnevnte ikke møter for PFO.

Sak 13/21:         Forslag til medlem i valgkomiteen for Pensjonistforbundet Oslo.

Vedtak:

Valgt ble Oddbjørn Grønset.

Sak 14/21:         Styrehonorarer

Forslag fra Ramdahl var sendt ut:

På forrige årsmøte kom det innspill på at innvilget honorar var lavt.  Vi har på den bakgrunn foretatt en moderat økning av honoraret med en økning til kr 10.000 for styreleder og til kr 5.000 for styremedlemmer og varamedlemmer.  Til sammen økes styrehonorarer med kr. 11.000,- til                 kr. 45.000,-.

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 15/21:         Eventuelt

 1. Veiseth refererte til et nylig ankommet skriv fra PF om kampanje for medlemsverving. Saken tas opp på neste styremøte. Veiseth legger ut kort info om verving på web og FB.
 2. Lund Grønning tok til orde for å «restarte» medlemsaktivitetene og tiltak rettet mot medlemmene med eller uten full åpning av samfunnet. Hun fikk i oppgave å undersøke mulighetene for eksempelvis kulturelle aktiviteter og tema for foredrag på møter eller som kunne tilbys medlemmene digitalt. Midtgaard legger fram løsninger for innspilling av innslag på Youtube. Veiseth kommer med forslag til løsninger for webinarer og streaming av møter og foredrag.

Vedtak:

Sakene tas opp på neste styremøte.

 

28.03.21 janO


Referat

fra styremøte i Oslopensjonistene

Tid: Torsdag 28.05. 2020 kl 12.00

Sted: Røde Kors Kongressenter, Oslo

Tilstede: Oddbjørn Grønset, Berly Lund Grønning, Lasse Ramdahl, Nenad Doder, Jan Otto Veiseth, Geir A. Midtgaard, Jorunn Thorsen og Torild Lien Utvik

Referent: Jan Otto Veiseth

Sak 14/20.        Styrereferat/saksliste

Vedtak:

Godkjent uten merknader.

Sak 15/20.        Områder  vi skal jobbe med og samarbeidsformer

Notat om eldreomsorg, utarbeidet av Ramdahl, til fremming på PFs landsmøte ble kommentert men ikke realitetsbehandlet.

Vedtak:

Det arbeides videre med:

Vårt forhold til Eldrerådene

Mulig engasjement av pårørende til eldre hjemme og i institusjon

Realisering av Eldre-Huben.

Sakene tas opp ev. i et møte med PFO

Lund Grønning kontakter Bydel St. Hanshaugen for å avtale besøk ved Eldresenteret til høsten for styret.

Lien Utvik kontakter Helge Jagmann, direktøren i Sykehjemsetaten, om innledning til medlemsmøtet i desember

                                     

Sak 16/20.        Profileringsartikler

Midtgaard hadde undersøkt  priser og forslag på design på Gatebukker. Prisene varierer fra kr. 500 til kr. 1.400. Han hadde også undersøkt priser på rollup – produksjonpris for tosidig på rundt 2.300,-/stk. avhengig av valg av design. Veiseth hadde også undersøkt pris på rollup – produksjonspris på kr. 1.200,-/stk. for rollup må det utarbeides tekst /slogan) og ev. bildemotiv. Veiseth opplyste at ei profileringspenn av en brukbar kvalitet vil ligge på rundt kr. 5,-/stk.

Vedtak:

Midtgaard setter igang bestilling og ferdigstilling av gatebukk.  Lund Grønning  og Veiseth utarbeider forslag til profileringstekst/slogan som kan benyttes i profilering av Oslopensjonistene. Profilen vår skal bestå av PFs logo Oslopensjonistene ev. med undertekst for vår tilknytning til PF.

Sak 17/20.        Drift av hjemmesiden

Veiseth orienterte litt om de positive erfaringene med hjemmesiden og kombinasjonen med Facebook.

Vedtak:

Kontrakten med Cateno opprettholdes. Det inngås  ny kontakt Veiseths firma Janoco om redigering av Hjemmesiden og FB. Annonsering (fremming av innslag) på FB begrenses oppad til kr. 15.000 i 2020.

Sak 18/20.        Vedr. forhandlingrett

Oddbjørn Grønset og Lasse Ramdahl la fram et fornyet notat om «Forhandlingsretten og pensjonsreguleringer» som er foreslått fremmet på PFs landsmøte. Det ble inngående drøftet, men fikk ikke flertall.

Vedtak:

Saken tas opp igjen i neste styremøte.

Sak 19/20.        Møteplan

Vedtak:

Følgende plan ble vedtatt:

28.08.   STYREMØTE

24.09.   MEDLEMSMØTE

15.10.   STYREMØTE

19.11.   STYREMØTE

10.12.   MEDLEMSMØTE   (JULEMØTE ev med julemat)

21.01.   STYREMØTE

11.02.   ÅRSMØTE

Sak 20/20.        Eventuelt

Det ble drøftet hvordan det kunne tas rede på hva medlemmene ønsker at foreningen skal engasjere seg i og ta opp som temaer:

Vedtak:

Lund Grønning  og Veiseth utarbeider forslag til medlemsundersøkelse.

 

10.06.20 janO


Referat

fra styremøte i Oslopensjonistene

Tid: Mandag 27.02. 2020 kl 13.00

Sted: Pepes Pizza, Stortingsg. 4, Oslo

Tilstede: Oddbjørn Grønset, Berly Lund Grønning, Lasse Ramdahl, Nenad Doder, Jan Otto Veiseth, Geir A. Midtgaard, Jorunn Thorsen og Torild Lien Utvik

Referent: Jan Otto Veiseth

Før det ble tatt fatt på saklista, presenterte medlemmene seg selv.

Sak 07/20: Innkalling, saksliste, styrereferat.

Vedtak:

Godkjent uten merknader.

Sak 08/20: Hva skal Oslopensjonistene arbeide med kommende år.

 • Notat om pensjonsrettigheter fra Ramdahl og Grønset.

Vedtak:

Ramdahl og Grønset ferdigstiller notatet slik at det kan vedtas endelig før det sendes inn som Oslopensjonistenes forslag til PFs landsmøte 2021.

 • Organiseringen av eldreomsorgen i Oslo kommune.

Grønset orienterte om at vi hadde vedtatt å jobbe med dette temaet og herunder den planlagte opprettelsen av pårørendeutvalg ved sykehjem i kommunen. Formålet er å få til et tettere samarbeid med kommunen om tiltak og velferd for seniorer i Oslo.

Vedtak:

Lien Utvik, Ramdahl og Veiseth utarbeider forslag om hvilke områder innen omsorgen Oslopensjonistene skal priorirtere å jobbe med og hvilke samarbeidsformer som skal søkes oppnådd.

 • SeiorHub

Grønning orienterte om et tidligere forslag om å opprette en Senior-HUB – et møtested og «kontorplass» for mange seniorer som driver egen virksomhet eller frivillig arbeid. Dette har styret vedtatt å jobbe videre med. Grønning sa i møtet at det var berammet et kontaktmøte med Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid den 17.mars. På møte vil seksjonssjef Unni Hembre og spesialrådgivere Torunn Helle og Monica Enge Eriksen delta.

Vedtak:

Grønning og Grønset deltar på møtet for vår forening.

 • Framtidsfullmakt

Det er fra flere medlemmer ytret ønske om å få informasjon om framtidsfullmakt. Styret har også hatt temaet på blokka.

Vedtak:

Grønset jobber videre med å få tak i en foredragsholder  - helst til neste medlemsmøte den 28. april.

 • Sosiale tiltak

Vedtak:

Tas opp senere

Sak 09/20: Fordeling av arbeid.

Grønset ønsket at styret foretar en egen konstituering/valg utenom det som ble foretatt på årsmøtet.

Vedtak:

Veiseth ble valgt til sekretær; Lien Utvik til nesteleder og Veiseth vidrefører redigering av web- og Fb-side. Gjeldende kontrakt for oppdraget oversendes styreleder.

Sak 10/20: Møteplan for styre- og medlemsmøter.

Grønset la fra et forslag til styre- og medlemsmøter.

Vedtak:

Styremøter avholdes 26.03 og 23.04. Medlemsmøte avholdes 28.04. Resten av listen tas opp i neste møte.

Sak 11/20: Profileringsartikler.

Det var enighet om at foreningen utikler profileffekter til bruk i medlemsmøter, stands og annet bruk.

Vedtak:

Veiseth utarbeider forslag til logo til bruk på materiell samt forslag til profileringstiltak og innhenter priser.Midtgaard innhenter forslag til plakatstativ.

Sak 12/20: Hvilken adresse skal Oslopensjonistene ha.

Vedtak:

Postadressen følger adressen til styreleder: Skullerudveien 79, 1188 Oslo.

Sak 13/20: Eventuelt

Veiseth orienterte om at Doder har tilbudt seg å gi råd i NAV-spørsmål til våre medlemmer; og at en doktorgradsstipendiat ved Oslo Met har bedt om eventuelt å benytte FB-side til en spørreundersøkelse blant våre medlemmer.

 

03.03.20 janO


REFERAT

 ÅRSMØTE OSLO DIREKTE PENSJONSFORENING 2020

Sted: Høyres Hus Konferansesenter, Oslo

Tid: 11.02.2020 kl. 1200

Sak 1:   Styreleder Steinar Simonsen ønsket velkommen og foretok åpning av årsmøtet

Sak 2:   Årsmøtets lovlige innkalling

Styreleder gjennomgikk hvordan innkallingen var gjennomført, og foreslo å godkjenne innkalling og dagsorden.

Vedtak:

Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent

Sak 3:   Valg av møteleder og referent

Steinar Simonsen foreslås som møteleder. Jan Otto Veiseth foreslås som referent.

Vedtak:

              Enstemmig godkjent

Sak 4: Valg av to til å underskrive protokollen

Som protokollunderskrivere ble valgt Leif Olsen og Ragnhild Tarud.

Vedtak:

              Enstemmig vedtatt

Sak 5:   Årsberetning for 2019

Beretningen var offentliggjort på forhånd på websiden. Styreleder Simonsen foretok en punktvis gjennomgang av beretningen. Det ble fremmet noen kommentarer om eldreråd, kommunal eldreomsorg og hjemmetjeneste.

Vedtak:

Enstemmig godkjent.

Sak 6:   Regnskap med godkjenning av styrets honorar

Regnskapet var offentliggjort på forhånd på websiden. Kasserer Gundersen kommenterte sentrale punkter i regnskapet som ble oppgjort med et overskudd på kr. 87.445,23. Under behandlingen av styrehonorar ble det påpekt at honoraret til styreleder burde være høyere.

Vedtak:

Regnskapet ble godkjent og fastsatt som foreningens endelige regnskap. Styret får i oppgave å vurdere nivået for styreleders honorar, og legge det fram i neste årsmøte.      

Sak 7: Budsjett med kommentarer for 2020

Budsjettet var offentliggjort på forhånd på websiden. Kassereren kommenterte budsjettet. Spesielt nevnte han posten Reserve på Kr.36.000,- som er ment å kunne disponeres til ulike aktiviteter som det nye styret vedtar. Ellers ble det gitt kommentarer til tiltak innenfor områdene nettside, profileringstiltak og medlemsmøter.

Vedtak:

Enstemmig godkjent.

 Sak 8: Innkomne forslag

Styreleder opplyste at det var sendt ut invitasjon til å komme med forslag. Styret har fremmet forslag.

 1. Forslag til navneendring.

Forslaget om å endre foreningens navn til Oslopensjonistene var offentliggjort på forhånd på websiden. Styreleder kommenterte forslaget.

Vedtak:

Forslaget om at foreningen skal hete Oslopensjonistene ble enstemmig vedtatt og med akklamasjon.

Sak 9: Forslag til nye vedtekter 

Forslaget til foreningens vedtekter var offentliggjort på forhånd på websiden. Grønset gjennomgikk de punktene som var endret siden siste årsmøte. Det kom inn et forslag til endring i § 7 b: «Årsmøtet velger representanter til fylkesforeningens årsmøte». Styret ble bedt om å vurdere om nesteleder skal velges i årsmøtet.

Vedtak:

Med denne endringen og anmodningen ble vedtektene vedtatt som Oslopensjonistenes gjeldende vedtekter.

Sak 10: Valg

Styreleder Steinar Simonsen og kasserer Odd Brede Gundersen hadde frasagt seg gjenvalg.

Den årsmøtevalgte valgkomiteen, Anne Skomedal og Brit Håland ble supplert med Steinar Simonsen slik som siste årsmøte åpnet for. Dette mente styret var en tilfredsstillende løsning i og med at Simonsen var uaktuell for gjenvalg. Anne Skomedal la fram følgende innstilling:

Funksjon                          Navn                                               Periode

Leder                                Oddbjørn Grønset                        2 år – endret verv

Kasserer                           Lasse Ramdahl                              2 år – endret verv

Styremedlem                  Jan Otto Veiseth                           2 år - fortsetter

Styremedlem                  Jorunn Thorsen                                           2 år – ny

Styremedlem                  Torild Lien Utvik                                          1 år – ny

 

Styremedlem                   Berly Lund Grønning                     1 år – ikke på valg

Varamedlem                   Geir Arne Midtgård                      1 år – ikke på valg

Varamedlem                   Nenad Doder                                 1 år – ikke på valg

Anne Grethe Nilsen ble valgt som revisor for 2 år

Utsendinger til årsmøtet i PFO: Oddbjørn Grønset, Lasse Ramdahl og Berly Lund Grønning.

Valgkomite:

Anne Skomedal

Brit Håland

Steinar Simonsen

Vedtak:

Valgene ble vedtatt med akklamasjon

Den nyvalgte leder takket for tilliten og avsluttet møte.

Oslo den 14. februar 2020

…………………………………………………………….     ……………………………………………………………….

Leif Olsen                                                                  Ragnhild Tarud

 

 

(Side 2 av 2)

Click edit icon to edit content]

Referat

fra styremøte i Oslopensjonistene

Tid: Mandag 31.08.20 kl 12.00

Sted: Røde Kors Kongressenter, Oslo

Tilstede: Oddbjørn Grønset, Berly Lund Grønning, Lasse Ramdahl, Nenad Doder, Jan Otto Veiseth, Geir A. Midtgaard, Jorunn Thorsen og Torild Lien Utvik

Referent: Jan Otto Veiseth

Oddbjørn orienterte om møtet han Lund Grønning og Lien Utvik har hatt med Pensjonistforbundet Oslo.  Alle anså det som et godt og nyttig møte. Prosjektet Leve hele livet - Veiseth sender info om det til styret.

Saker til behandling

Sak 21/20: Referat fra forrige styremøte

Vedtak:

Godkjent uten kommentarer.

Sak 22/20: Saksliste

Det ble opplyst at Lund Grønning ville orientere om framdriften av HUBen.

Vedtak:

Godkjent

Sak 23/20: Profilering av Oslopensjonistene v/Veiseth

Notatet Profilelementer var utsendt på forhånd og under kommentarene ble det presisert at det var utformingen av logo som var viktigst nå. Resten av punktene må behadles etter at saken om lagets visjon er fastlagt.

Vedtak:

Oslopensjonistenes logo skal bestå av merke og navnet Oslopensjonistene med teksten Tilsluttet Pensjonistforbundet på linjen under navnet Oslopensjonistene.

Notatet Profilering av Oslopensjonistene var sendt ut på forhånd, og ble hurtig gjennomgått og kommentert av styremedlemmene.

Vedtak:

Lund Grønning, Thorsen og Veiseth fremmer et konkret forslag til tiltaksplan til neste styremøte.

Veiseth la fram notatet Reklamepenner

Vedtak:

Anskaffelse av penner som profilerer Oslopensjonistene realiseres ikke. Det skaffes tilveie gratis penner som profilerer Pensjonistforbundet.

Sak 24/20: Endring av §2, punkt 1 i Vedtekter fylkes-/regionforeninger tilsluttet Pensjonistforbundet.

Gjeldende § lyder: Fylkes-/regionforeningens årsmøte holdes i mars måned hvert år. Årsmøtet kunngjøres med minst 4 – fire – ukers varsel. I tilfeller hvor dette er vanskelig, må det søkes om dispensasjon fra Pensjonistforbundets sentralstyre. Det velges 1 – en – representant for    hvert påbegynt 100 – hundre – medlemmer, dog ikke mer enn 3– tre – representanter fra hver forening Undertegnede mener vi med 2.800 medlemmer bør ha bedre representasjon.

Vedtak:

Enstemmig støtte. Det jobbes videre med å formulere en sak som fremmes via OPF til landsmøtet i 2021.

Sak 25/20: Pensjonistforbundets visjon, v/Lund Grønning

Lund Grønning la fram notatet Om visjonen: Tydelig – Sterk – Synlig – og kommenterte den under møtet. Det var enighet i møtet om at den nåværende visjon ikke beskriver særlig godt hva PF skal gjøre for sine medlemmer – og følgelig heller ikke medlemsorganisasjonene. Det jobbes med å få utarbeidet et forslag til visjon som legges fram for landsmøtet i 2021.

Vedtak:

Styremedlemmene sender forslag på et begrenset antall utsagn som de vurderer som viktig i forhold til å beskrive hva PF og organisasjonen skal stå for/jobbe med.

Sak 26/20: Spørreundersøkelse hos medlemmene, v/Lund Grønning

Lund Grønning la fram notatet Utkast spørsmål medlemsundersøkelse høst 2020. Det ble uttrykt at det må søkes å begrense antall temaer både i forhold til at medlemmene ikke skal skygge unna pga omfanget men også på grunn av pris. Styremedlemmene oppfordres til å komme med innspill på prioriterte temaer.

Vedtak:

Lund Grønning og Veiseth undersøker mulig undersøkelsesmetoder og priser, og fremmer forslag til neste styremøte.

Sak 27/20: Forhandlingsrett

Dersom Pensjonistforbundet oppnår å få forhandlingsrett i forbindelse med trygdeoppgjørene, må følgende premiss ligge til grunn: Trygdeoppgjørets ramme kan ikke brukes til å løse sosiale forskjeller.  Oppjustering av minstepensjon må tas over andre poster i Statsbudsjettet eller eventuell tilleggsbevilgning.

Vedtak:

Det var enighet at saken fremmes for Landsmøtet 2021 med følgende korrigering av siste setning: Oppjustering av minstepensjon må tas som tilleggsbevilgning.

Sak 28/20: Opprettelse av arbeidsgrupper i saker Oslopensjonistene prioriterer

Grønset sa: I styret har det vært snakket om ulike saker vi bør arbeide med. Jeg tror det er viktig at flere enn styremedlemmene er med i dette arbeidet, og jeg kan tenke meg å lufte på medlemsmøtet i september om noen kan tenke seg å delta.

                      Blant sakene er disse:

                      - Yngre medlemmer av Pensjonistforbundet og unge pensjonister

                      - Hjemmetjenestene

                      - Nye hjelpemidler

                      Minst ett av medlemmene i en slik gruppe bør ha sin forankring i styret.

Lund Grønning opplyste at hun hadde vært i kontakt med rette instans i Oslo kommune, Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester, for å ta opp saken med å etablere en Senior HUB for aktive pensjonister, Styreref. 20. august 2019, og det var ønskelig å finne tid til et møte med representanter avdelingen.

Vedtak:

Det må lages en presentasjon med presiseringer om hva som ønskes å deltakelse fra interesserte medlemmer – og om Senior HUBen. Lund Grønning og Grønset jobber videre med det og tar møtet med Byrådsavdelingen.

Sak 29/20: Eventuelt

Medlemsmøtet den 24. September kl 1200

Vedtak:

Doder og Thorsen tar seg av nødvendig registrering av de frammøtte. Det søkes å få til en enkel servering. Styreleder orienterer om virksomheten i foreningen.

 

02.09.20 janO

[

Referat

fra styremøte i Oslo Direkte Pensjonistforening

Tid: Mandag 09.01. 2020 kl 11.00

Sted: Pepes Pizza, Stortingsg. 4, Oslo

Tilstede: Steinar Simonsen, Berly Lund Grønning, Lasse Ramdahl, Oddbjørn Grønset, Nenad Doder og Jan Otto Veiseth, Geir A. Midtgaard og Odd Brede Gundersen (under sak 05/20).

Referent: Jan Otto Veiseth

Saker:

              Sak 01/20 Godkjennelse av innkalling, saksliste og styrereferat

Vedtak:

Innkalling og styrereferat godkjent. Saksliste godkjent med to meldte saker under Eventuelt.

              Sak 02/20 Økonomi og medlemstall

Simonsen opplyste at det er registrert ca. 3.200 medlemmer. Økningen skyldes at vi har fått noen medlemmer fra nedlagte beboerforeninger. Økonomien er god, og gir grunnlag for å sette i gang egnede prosjekter og medlemstiltak. Flere detaljer om økonomi under behandlingen av sak 05/20.

Vedtak:

Opplysningene tatt til orientering.

              Sak 03/20 Medlemsmøte 16. januar

Simonsen opplyste at det hadde vært vanskelig å skaffe foredragsholdere. Til slutt hadde han fått ja fra Siri Mollatt, Seniornett, til å fordra om temaet «Datasikkerhet for eldre». Samarbeide med foredragsholder om en litt mer spenstig tittel: Eks «noe med fake news». Undersøker med DNT om våre medlemmer kan inviteres til deres forutgående lyrikkarrangement.

Vedtak:

Opplegget godkjennes.

              Sak04/20 Medlemsinfo

Veiseth opplyste at tilslagene på FB-siden begynner å nå et tilfredsstillende nivå – spesielt på saker som blir fremmet til en rimelig penge. Websiden henger litt etter, og Veiseth skal søke assistanse for å undersøke om promoteringen kan forbedres. Han vil også opprette en Twitterkonto.  Ellers oppfordret han styremedlemmene til å dele FB-siden.

Opplegg for medlemsinformasjon om medlemsmøtet og årsmøtet ble diskutert.

Vedtak:

Veiseths informasjon ble tatt til orientering. Informasjon om medlemsmøtet legges ut på våre digitale plattformer og sendes ut på sms og e-post. Informasjon om årsmøtet legges ut på våre digitale plattformer og sendes ut på sms, e-post og post senest den 20. januar. Fristen for å sende inn forslag settes til 10 dgr etter utsendelse. Veiseth undersøker om postal utsendelse kan ordnes av f eks et trykkeri. Simonsen og Veiseth ordner med skriv og utsendelse.

              Sak05.20 Årsmøte

 1. Varsling og innkalling

Se sak 04/20

 1. Foredrag/kåseri

Ramdahl opplyste at han hadde fått tilslag fra Anita Tråsdahl om å foredra om Oslo som Europeisk Miljøhovedstad.

 1. Årsberetning

Simonsen hadde på forhånd sendt ut forslag til årsberetning. Noen få kommentarer framkom.

 1. Regnskap

Brede Gundersen hedde sendt ut regnskap før møtet, og opplyste under møtet at regnskapet var godkjent av revisor. Det ble stilt noe spørsmål som Brede Gundersen skulle undersøke.

 1. Budsjett og godkjennelse av styrehonorar

Brede Gundersen hadde sendt ut forslag til budsjett. Det ble fremmet noen forslag til korrigeringer som skulle innarbeides. Det ble foreslått at styreleder skal ha kr. 6.000 og styremedlemmer og varamedlemmer skal ha kr. 4.000 hver.

 1. Vedtektsendringer

Grønseth hadde utarbeidet forslag til vedtekter som var sendt ut. Noen punkter skulle bearbeides.

 1. Innkomne forslag

Se sak 04/20

 1. Valg

Simonsen var bedt av Valgkomiteen om noen av styremedlemmene kunne tenke seg å ta på seg ledervervet.  Simonsen opplyste at det på hans forespørsel om noen var interessert i påta seg ledervervet, hadde fått inn postiv tilbakemelding. Dette er oversendt valgkomiteen.

 1. Eventuelt

Vedtak:

Årsmøtesakene og kjøreplanen vedtas endelig i neste styremøte.

              SakO6/20 Eventuelt

1.Veiseth hadde sendt ut forslag til avtale med Prima Fila om medlemsrabatt for våre medlemmer. Midtgaard foreslo at han kunne undersøke med en annen restaurantør om et tilsvarende supplerende tilbud.

Vedtak:

Veiseths utkast godkjennes med forslag om å ta opp noen justeringer. Midtgaard framskaffer tilbud.

2. Simonsen opplyste at PFO av økonomiske grunner hadde i budsjettet redusert disponible midler til arrangementet Cafe og Jazz, og spurte om vår forening kunne sponse et arrangement med en kostnadsramme på om lag kr. 15.000.

Vedtak:

Anmodningene enstemmig vedtatt.

Neste styremøte: 30.jan. kl 1130 på Peppes Pizza

10.01.20 janO

Click edit icon to edit content]